Legatura cu Centru suport clienti
ro ru
Legea
A.1.1 Legea contabilităţii
A.1.2 PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE
A.1.3 STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”
A.1.4 Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate
A.1.5 Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare, important deschideti anexa cu exemple
A2 Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2014
A3 Despre instituţiile financiare
A3 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
A3 Societăţile cu răspundere limitată
A3 Societăţile pe acţiuni
A3 Antreprenoriat şi întreprinderi
A3 Intreprinderea de stat
A3 Cooperativele de producţie
A3 Сooperativele de întreprinzător
A8 Investiţiile în activitatea de întreprinzător
A8 Susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
A8 Aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar
A8 Cooperaţie
A8 Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova
A8.1 Legea salarizării
A8.1.1 Salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară
A8.1.1.1 Salarizareа în sectorul bugetar
A8.1.2 Stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară
A8.1.3 Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
A8.1.4 Stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară şi majorarea salariilor pentru unele categorii de angajaţi din sectorul bugetar
A8.1.5 Modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim
A8.1.6.0 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015 (limita ajutorului material)
A8.1.6.0.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
A8.1.6.1 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 (limita ajutorului material)
A8.1.6.1.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
A8.1.6.2 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013 (limita ajutorului material)
A8.1.6.2.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
A8.1.6.3 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012 (limita ajutorului material)
A8.1.6.3.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
A8.1.6.4 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 (limita ajutorului material)
A8.1.6.5 Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2010 (limita ajutorului material)
A8.2 Modului de calculare a salariului mediu pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu; plata salariului mediu lunar menţinut pentru perioada căutării unui alt loc de muncă; plata indemnizaţiei de concediu; plata compensaţiei pentru concediul nefolosit şi a concediilor de studii; plata pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în cazul transferurilor şi întreruperilor în muncă prevăzute de legislaţie; plata despăgubirii pentru perioada de absenţă forţată de la muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu; plata salariului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă; plata pentru timpul aflării la cursuri de formare profesională...
A8.3 Acordarea unor garanţii, şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (sesii)
A8.4.1 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
A8.4.1.1 Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
A8.4.2 Modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu.
A8.6 Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (Deplasari)
A8.7 Normele perisabilităţii naturale a măfurilor alimentare şi nealimentare la întreprinderile de comerţ de toate formele de proprietate din Republica Moldova şi a instrucţiunii privind aplicarea lor
A8.7 Normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto
B Codul muncii
B Codul contravenţional
B Codul electoral
B Codul procedurei penale
B Codul civil
B Codul de executare
B Codul subsolului
B1.1 Codul fiscal
B1.2 Regulamentul cu privire la determinarea obigațiunilor fiscale aferente impozitului pe venit
B1.3 Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
B1.4 Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
B1.5 Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
B1.6 Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată, IRV09, IAL09, IAS09, INR09, Anexa nr.7, Приложение № 8
B2.1 Sistemul public de asigurări sociale
B2.2 Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013
Codul penal
Codul vamal
Codul audiovizualului
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare
Codul transportului feroviar
Codul de procedură civilă
Codul funciar
Codul familiei
Codul silvic
C Formularele declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor
C Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
C Formularele ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
C Privind carnetul de muncă
C Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
C Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
C Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personaldin instituţiile publice în sectorul bugetar
C Аprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar
C Factura
C Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti
C Regulamentului privind inventarierea
C Modul de completare a certificatului de concediu medical
C Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
C Nomenclatura combinate a mărfurilor
D Timpul de muncă şi timpul de odihnă
D Criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă
D Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă
E Instituirea sărbătorii „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”
E Modelul Contractului individual de muncă
E aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2012
E Indicaţiilor metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale
E Legea bugetului de stat pe anul 2010
E Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare
F Рensiile de asigurări sociale de stat
F Franchising
С Achiziţiile publice
С Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică
С9 Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei